Οι δυτικοί λόφοι των Αθηνών
Μάιος 7, 2017
Το έργο ζωής της Judith Binder
Μάιος 7, 2018

Ιστορική Χαρτογραφία

Συνδυασμός δορυφορικής εικόνας, αεροφωτογραφίας, τοπογραφικού υποβάθρου και ιστορικού χάρτη για το κέντρο της Αθήνας.

Σε κάθε μελέτη σχετική με την αρχαία τοπογραφία μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικές πληροφορίες για τις διαχρονικές μεταβολές του τοπίου από ιστορικούς χάρτες και άλλες πηγές αρχειακών τεκμηρίων (όπως σχέδια, αεροφωτογραφίες, φωτογραφίες και καλλιτεχνικές απεικονίσεις).

Χρησιμοποιώντας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) είναι δυνατή η συσχέτιση σύγχρονων και ιστορικών χαρτογραφικών απεικονίσεων με σκοπό την ταύτιση περιοχών, τον εντοπισμό αρχαιολογικών καταλοίπων που έχουν εξαλειφθεί και τη μελέτη χαρακτηριστικών του τοπίου που καλύπτονται από τη σύγχρονη αστικοποίηση (π.χ. κοίτες ποταμών, φυσικά εξάρματα, ρέματα).

Στην περίπτωση της Αθήνας δίνεται έμφαση στη γεωγραφική προσαρμογή ενός συνόλου πρώιμων χαρτών της πόλης, π.χ. Kaupert (1875), Κλεάνθης και Schaubert (1831-1832) και Fauvel (1787), και στον εμπλουτισμό των χαρτογραφικών υποβάθρων με αεροφωτογραφίες αρχείου και παλαιότερα πολεοδομικά σχέδια για το κέντρο της Αθήνας από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Ελληνική Υπηρεσία Στρατού / Πολεοδομία).