""
Ξενάγηση στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Νοέμβριος 13, 2017
Ημερίδα και έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Νοέμβριος 29, 2017

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies

""

Το Δίπυλον συμμετείχε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο “ Cultural Heritage and New Technologies”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Βιέννης μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου 2017. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε ιστορικούς, αρχαιολόγους και επιστήμονες σε συναφείς κλάδους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, και η παρουσίαση εφαρμογών καλής πρακτικής στην διεπιστημονική έρευνα.

Στην ανακοίνωση του Διπύλου με θέμα “The city walls of Athens: Reconnecting a fragmented monument through digital mapping” τονίστηκε η δυνατότητα ανάδειξης του οχυρωματικού περιβόλου των Αθηνών μέσω της ενσωμάτωσης στην αρχαιολογική πληροφορία δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Η εργασία βασίζεται στη χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών, στην αξιοποίηση ιστορικών χαρτών και στην επαναληπτική φωτογράφηση, και έχει σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των διαχρονικών μετασχηματισμών των οχυρώσεων των Αθηνών.