Παρουσίαση έργου «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών», 2019
Δεκέμβριος 18, 2019
«Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ: Αθηναίων Δράματα»: παράσταση στο Εθνικό Θέατρο
Φεβρουάριος 12, 2020

«Δίστυλος εν Παραστάσι Οίκος & Τετράστυλος Πρόστυλος Ναός: Γεωγραφική διασπορά και αρχιτεκτονική εξέλιξη»

Ο παρών χάρτης Google δημιουργήθηκε για να συμπεριλάβει 84 οικοδομήματα, τα οποία εξετάστηκαν στην διπλωματική εργασία του Μίλτου Κυλινδρέα με τίτλο «Ο τετράστυλος πρόστυλος ναός σε σχέση με τον δίστυλο εν παραστάσι οίκο κατά την Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική περίοδο», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της περάτωσης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσής του στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2015.

Ο κύριος στόχος του παρόντος εγχειρήματος είναι η οπτικοποίηση της αρχιτεκτονικής εξέλιξης των οικοδομημάτων από την Αρχαϊκή έως και την Ελληνιστική περίοδο μέσω της παρουσίασης της γεωγραφικής τους τοποθεσίας σε όλη την Μεσόγειο, και σε συνδυασμό με τα τυπολογικά και μετρικά δεδομένα τους στον χάρτη.

Για την αναπαράσταση των διαφορετικών τύπων και ρυθμών των οικοδομημάτων, προκρίθηκε η σχεδίαση πέντε κατόψεων και πέντε όψεων αντίστοιχα σε AutoCAD από την αρχιτέκτονα Λίνα Γκεσούλη.

Η ομάδα του Διπύλου συνέβαλε στη δημιουργία του ψηφιακού χάρτη.