07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023


Δημοσίευση στο περιοδικό Τα Ιστορικά, 2023

Σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΜΕΛΙΣΣΑ, το Δίπυλον συμμετείχε με το άρθρο Ιστορίες μιας Αόρατης Αθήνας in-Athens, στο τεύχος 76 του περιοδικού Τα Ιστορικά (Απρίλιος 2023).

Σκοπός του προγράμματος in-Athens είναι η ανάδειξη των διαφορετικών επιπέδων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας και η συγκρότηση αφηγήσεων για τις οδούς, τους κατοίκους και τα κτήρια της. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας (από το Χίλτον έως την οδό Πανεπιστημίου), την πλατεία Συντάγματος και την οδό Ερμού (από το Σύνταγμα έως την Καπνικαρέα). Στο άρθρο παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του προγράμματος, οι μαρτυρίες τριών αρχαιολόγων που έσκαψαν στην περιοχή μελέτης και οι ιστορίες τριών αρχιτεκτόνων που μελέτησαν τα κτήριά της.

Η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Ιστορίες μιας Αόρατης Αθήνας in-Athens, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠανΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01696).